راه‌کارهای نوآورانه فرآیندهای کارآفرینی و کسب و کار

  بازاریابی

 • ایده‌پردازی, برنامه‌ریزی و ارایه
 • راه‌کارهای نوآورانه بازاریابی
 • کالاها و فرآورده‌ها
 • دستگاه‌ها و افزارگان
 • خدمات ارزش‌افزوده

  فروش

 • ایده‌پردازی, برنامه‌ریزی و ارایه
 • راه‌کارهای نوآورانه فروش
 • کالاها و فرآورده‌ها
 • دستگاه‌ها و افزارگان
 • خدمات ارزش‌افزوده

  تبلیغات و پیام‌رسانی

 • ایده‌پردازی, برنامه‌ریزی و ارایه
 • راه‌کارهای نوآورانه تبلیغات
 • کالاها و فرآورده‌ها
 • دستگاه‌ها و افزارگان
 • خدمات ارزش‌افزوده

  شناسه بازرگانی - برند

 • ایده‌پردازی, برنامه‌ریزی و ارایه
 • راه‌کارهای نوآورانه شناسه بازرگانی
 • کالاها و فرآورده‌ها
 • دستگاه‌ها و افزارگان
 • خدمات ارزش‌افزوده
راه‌کارهای نوآورانه بازاریابی